<-
->

1Mp 18:1 And it came to pass after many days, that the word of the Lord came to Elijah in the third year, saying, Go, shew thyself unto Ahab; and I will send rain upon the earth. Ary nony afaka andro maro, dia tonga tamin' i Elia ny tenin' i Jehovah tamin' ny taona fahatelo nanao hoe: Mandehana hiseho amin' i Ahaba, fa handatsaka ranonorana amin' ny tany Aho. Nony afaka andro maro dia tonga tamin' i Elia ny tenin' ny Tompo tamin' ny taona fahatelo, nanao hoe: Mandehana miseho eo anatrehan' i Akaba, ka handatsaka ranonorana eo ambonin' ny tany aho. Il se passa longtemps et la parole de Yahvé fut adressée à Élie, la troisième année, en ces termes : " Va te montrer à Achab, je vais envoyer la pluie sur la face de la terre. "
1Mp 18:2 And Elijah went to shew himself unto Ahab. And there was a sore famine in Samaria. Dia niainga Elia hiseho amin' i Ahaba. Ary mafy ny mosary tany Samaria. Dia niainga Elia hiseho eo anatrehan' i Akaba. Mafy ny mosary tao Samaria, Et Élie partit pour se montrer à Achab. Comme la famine s'était aggravée à Samarie,
1Mp 18:3 And Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. (Now Obadiah feared the Lord greatly: Ary Ahaba niantso an' i Obadia, izay lehiben' ny tao an-dapany (Obadia dia natahotra an' i Jehovah tokoa, ka nampiantso an' i Abdiasa lehiben' ny tranony Akaba. Ary Abdiasa kosa dia natahotra an' ny Tompo, Achab fit appeler Obadyahu, le maître du palais - cet Obadyahu craignait beaucoup Yahvé :
1Mp 18:4 For it was so, when Jezebel cut off the prophets of the Lord, that Obadiah took an hundred prophets, and hid them by fifty in a cave, and fed them with bread and water.) ka nony naringan' i Jezebela ny mpaminanin' i Jehovah, dia nalain' i Obadia ny mpaminany zato ka nafeniny, dimam-polo avy no nataony tao an-johy iray, ary novelominy mofo sy rano ireo). fa fony Jezabela nandringana ny mpaminanin' ny Tompo, dia naka mpaminany zato izy, nafeniny, nataony dimampolo avy, tany anaty zohy, novelominy mofo sy rano, tany. lorsque Jézabel massacra les prophètes de Yahvé, il prit cent prophètes et les cacha cinquante à la fois dans une grotte, où il les ravitaillait de pain et d' eau -
1Mp 18:5 And Ahab said unto Obadiah, Go into the land, unto all fountains of water, and unto all brooks: peradventure we may find grass to save the horses and mules alive, that we lose not all the beasts. Ary hoy Ahaba tamin' i Obadia: Andeha mitety ny tany, dia hatrany amin' ny loharano rehetra sy hatrany amin' ny lohasahan-driaka rehetra; fa angamba hahita ahitra hamelomana ny soavaly sy ny ampondra isika, mba tsy hisy hovonointsika ny biby fiompintsika. Ary hoy Akaba tamin' i Abdiasa: Mandehana mitety ny tany, mankany amin' ny loharano aman-dranon-driaka rehetra, fa angamba hisy ahitra, ka hovelomintsika ny soavaly sy mole, ka tsy hamonoantsika ny biby fiompintsika. et Achab dit à Obadyahu : " Viens ! Nous allons parcourir le pays, vers toutes les sources et tous les torrents ; peut-être trouverons-nous de l' herbe pour maintenir en vie chevaux et mulets et ne pas abattre de bétail. "
1Mp 18:6 So they divided the land between them to pass throughout it: Ahab went one way by himself, and Obadiah went another way by himself. Dia nizara lalana izy, ka Ahaba nandeha tamin' ny lalana iray, ary Obadia kosa nandeha tamin' ny lalana iray. Dia nizara dia, hitetezana ny tany, izy roa lahy: Akaba moa nandeha samy irery tamin' ny làlana iray, Abdiasa kosa nandeha samy irery tamin' ny làlana iray. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir : Achab partit seul par un chemin et Obadyahu partit seul par un autre chemin.
1Mp 18:7 And as Obadiah was in the way, behold, Elijah met him: and he knew him, and fell on his face, and said, Art thou that my lord Elijah? Ary raha tany an-dalana Obadia indro, Elia nifanena taminy; ary nahalala azy izy, dia niankohoka ka nanao hoe: Hay! ianao va ity, ry Elia tompoko? Nony mby teny an-dàlana Abdiasa, indro Elia nifanena taminy: Niankohoka tamin' ny tany Abdiasa, nony nahalala azy, ka nanao hoe: Hianao va ity, ry Elia, tompoko? Comme celui-ci était en route, voici qu' il rencontra Élie ; il le reconnut et se prosterna face contre terre en disant : " Te voilà donc, Monseigneur Élie ! "
1Mp 18:8 And he answered him, I am: go, tell thy lord, Behold, Elijah is here. Ary izy namaly azy hoe: Eny, izaho ity, andeha, lazao amin' ny tomponao hoe: Injao, atsy Elia. Dia hoy ny navaliny azy: Eny, izaho ity, mandehana ilazao ny tomponao fa hoe ao Elia. Il lui répondit : " Me voilà ! Va dire à ton maître : voici Élie. "
1Mp 18:9 And he said, What have I sinned, that thou wouldest deliver thy servant into the hand of Ahab, to slay me? Fa hoy Obadia: Inona no heloko, no anoloranao ny mpanomponao ho eo an-tànan' i Ahaba hamonoany ahy? Fa hoy izy: Inona no heloka nataoko no dia atolotrao eo an-tanan' i Akaba ity mpanomponao, hovonoiny? Mais l' autre dit : " Quel péché ai-je commis, que tu livres ton serviteur aux mains d' Achab, pour me faire mourir ?
1Mp 18:10 As the Lord thy God liveth, there is no nation or kingdom, whither my lord hath not sent to seek thee: and when they said, He is not there; he took an oath of the kingdom and nation, that they found thee not. Raha velona koa Jehovah Andriamanitrao, dia tsy misy firenena na fanjakana izay tsy nanirahan' ny tompoko hitady anao; ary raha hoy ny olona: Tsy ato izy, dia nampianianiny izany firenena sy fanjakana izany raha tsy nahita anao izy. Fa velona Iaveh Andriamanitrao, tsy misy firenena na fanjakana tsy nanirahan' ny tompoko olona hitady anao, ary raha nilaza ny olona nanao hoe: tsy atý Elia, dia nasainy nianiana ny fanjakana sy ny firenena fa hoe: tsy nahita anao. Par Yahvé vivant, ton Dieu ! il n' y a pas de nation ni de royaume où mon maître n' ait envoyé te chercher, et quand on eut répondu : "Il n' est pas là", il a fait jurer le royaume et la nation qu' on ne t' avait pas trouvé.
1Mp 18:11 And now thou sayest, Go, tell thy lord, Behold, Elijah is here. Ary ankehitriny hoy ianao: Andeha, lazao amin' ny tomponao hoe: Injao, atsy Elia. Hianao anefa ity ankehitriny, manao hoe: Mandehana lazao amin' ny tomponao hoe: ao Elia! Et maintenant tu ordonnes : "Va dire à ton maître : voici Élie",
1Mp 18:12 And it shall come to pass, as soon as I am gone from thee, that the Spirit of the Lord shall carry thee whither I know not; and so when I come and tell Ahab, and he cannot find thee, he shall slay me: but I thy servant fear the Lord from my youth. Nefa raha vao miala aminao aho, dia ho entin' ny Fanahin' i Jehovah any amin' izay tsy fantatro ianao; koa raha tonga aho ka milaza amin' i Ahaba, nefa tsy ho hitany ianao tsinona, dia hovonoiny aho; kanefa izaho mpanomponao matahotra an' i Jehovah hatry ny fony mbola kely. Ary rahefa handao anao aho izao, dia hoentin' ny Fanahin' ny Tompo hianao any amin' izay tsy fantatro, dia izaho hampandre an' i Akaba, nefa hianao tsy ho hitany, ka hovonoiny ho faty aho. Hatry ny fony kely anefa ny mpanomponao no efa natahotra an' ny Tompo. mais quand je t' aurai quitté, l' Esprit de Yahvé t' emportera je ne sais où, je viendrai informer Achab, il ne te trouvera pas et il me tuera ! Pourtant ton serviteur craint Yahvé depuis sa jeunesse.
1Mp 18:13 Was it not told my lord what I did when Jezebel slew the prophets of the Lord, how I hid an hundred men of the Lord' s prophets by fifty in a cave, and fed them with bread and water? Moa tsy nolazaina taminao va, tompoko, izay nataoko tamin' ilay namonoan' i Jezebela ny mpaminanin' i Jehovah, dia ny nanafenako ny mpaminanin' i Jehovah zato lahy, ka dimam-polo avy no nataoko tao an-johy iray, ary novelomiko mofo sy rano ireo? Tsy mba nisy nilaza tamin' ny tompoko va ny nataoko tamin' ilay namonoan' i Jezabela ny mpaminanin' ny Tompo? Fa nanafina mpaminanin' ny Tompo zato lahy aho, nataoko dimampolo avy, any amin' ny zohy, novelomiko mofo sy rano. N' a-t-on pas appris à Monseigneur ce que j' ai fait quand Jézabel a massacré les prophètes de Yahvé ? J' ai caché cent des prophètes de Yahvé, cinquante à la fois, dans une grotte, et je les ai ravitaillés de pain et d' eau.
1Mp 18:14 And now thou sayest, Go, tell thy lord, Behold, Elijah is here: and he shall slay me. Nefa ankehitriny hoy ianao: Andeha, lazao amin' ny tomponao hoe: Injao, atsy Elia; dia hamono ahy Ahaba. Hianao anefa ity ankehitriny manao hoe: Mandehana ilazao ny tomponao fa hoe: Ao Elia, ka dia hovonoiny aho. Et maintenant, tu ordonnes : "Va dire à ton maître : voici Élie. " Mais il me tuera ! "
1Mp 18:15 And Elijah said, As the Lord of hosts liveth, before whom I stand, I will surely shew myself unto him to day. Fa hoy Elia: Raha velona koa Jehovah, Tompon' ny maro, Izay itsanganako eo anatrehany, dia hiseho aminy tokoa aho anio. Fa hoy kosa Elia: Velona Iavehn' ny tafika izay itoerako eo anatrehany! Anio aho hiseho eo anatrehan' i Akaba. Élie lui répondit : " Aussi vrai que vit Yahvé Sabaot que je sers, aujourd' hui même je me montrerai à lui. "
1Mp 18:16 So Obadiah went to meet Ahab, and told him: and Ahab went to meet Elijah. Dia lasa Obadia nitsena an' i Ahaba ka nilaza taminy; ary Ahaba nandeha hitsena an' i Elia. Lasa nitsena an' i Akaba Abdiasa sy nilaza ny vaovao taminy, ka dia nankeo anatrehan' i Elia Akaba. Obadyahu partit à la rencontre d' Achab et lui annonça la chose ; et Achab alla au-devant d'Élie.
1Mp 18:17 And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? Ary nony hitan' i Ahaba Elia, dia hoy izy taminy: Hay! tonga etý ianao, ry ilay mampidi-doza amin' ny Isiraely! Vao nahita an' i Elia Akaba dia hoy Akaba taminy hoe: Atý va hianao, ry ilay mpanakorontana an' Israely? Dès qu' il vit Élie, Achab lui dit : " Te voilà, toi, le fléau d' Israël ! "
1Mp 18:18 And he answered, I have not troubled Israel; but thou, and thy father' s house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim. Fa Elia namaly hoe: Tsy izaho no nampidi-doza tamin' ny Isiraely, fa ianao sy ny mpianakavin' ny rainao ihany tamin' ny nandavanareo ny didin' i Jehovah sy ny nanarahanao ireo Bala. Namaly Elia nanao hoe: Tsy izaho no mpanakorontana an' Israely, fa hianao indrindra sy ny fianakavian-drainao, amin' ny nandaozanareo ny didin' ny Tompo sy nandehananareo manaraka ny Baala. Élie répondit : " Ce n' est pas moi qui suis le fléau d' Israël, mais c' est toi et ta famille, parce que vous avez abandonné Yahvé et que tu as suivi les Baals.
1Mp 18:19 Now therefore send, and gather to me all Israel unto mount Carmel, and the prophets of Baal four hundred and fifty, and the prophets of the groves four hundred, which eat at Jezebel' s table. Ary ankehitriny maniraha hamory ny Isiraely rehetra hihaona amiko any an-tendrombohitra Karmela, ary ny mpaminanin' i Bala dimam-polo amby efa-jato sy ny mpaminanin' ny Aseraha efa-jato, izay mihinana eo amin' ny latabatr' i Jezebela. Koa ankehitriny, maniraha olona hamory an' Israely rehetra ao amiko, any an-tendrombohitra Karmela, mbamin' ny mpaminanin' i Baala dimampolo amby efa-jato sy ny mpaminanin' i Astarte efa-jato, izay mihinana amin' ny latabatr' i Jezabela. Maintenant, envoie rassembler tout Israël près de moi sur le mont Carmel, avec les quatre cent cinquante prophètes de Baal, qui mangent à la table de Jézabel. "
1Mp 18:20 So Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophets together unto mount Carmel. Dia naniraka tany amin' ny Zanak' Isiraely rehetra Ahaba ka namory ny mpaminany ho any an-tendrombohitra Karmela. Dia naniraka nankany amin' Israely rehetra Akaba sy namory ny mpaminany ho any an-tendrombohitra Karmela. Achab convoqua tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel.
1Mp 18:21 And Elijah came unto all the people, and said, How long halt ye between two opinions? if the Lord be God, follow him: but if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Ary dia nankeo amin' ny olona rehetra Elia ka nanao hoe: Mandra-pahoviana no hiroa saina ianareo ? Raha Jehovah no Andriamanitra, manaraha Azy; fa raha Bala kosa, dia manaraha azy. Fa ny olona tsy namaly azy akory. Ary Elia tamin' izay, dia nanatona ny vahoaka rehetra, ka nanao hoe: Mandra-pahoviana no hikolepaka an-daniny roa hianareo? Raha Iaveh no Andriamanitra manaraha azy, fa raha Baala kosa, manaraha azy. Tsy namaly azy na inona na inona anefa ny vahoaka. Élie s' approcha de tout le peuple et dit : " Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets ? Si Yahvé est Dieu, suivez-le ; si c' est Baal, suivez-le. " Et le peuple ne put rien lui répondre.
1Mp 18:22 Then said Elijah unto the people, I, even I only, remain a prophet of the Lord; but Baal' s prophets are four hundred and fifty men. Dia hoy Elia tamin' ny olona: Izaho dia izaho irery ihany no sisa amin' ny mpaminanin' i Jehovah; fa ny mpaminanin' i Bala kosa dia dimam- -polo amby efa-jato lahy. Dia hoy Elia tamin' ny vahoaka: Izaho irery no sisa amin' ny mpaminanin' ny Tompo, fa misy dimampolo amby efa-jato kosa izy no mpaminanin' i Baala. Élie poursuivit : " Moi, je reste seul comme prophète de Yahvé, et les prophètes de Baal sont quatre cent cinquante.
1Mp 18:23 Let them therefore give us two bullocks; and let them choose one bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on wood, and put no fire under: and I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under: Koa aoka ireo no hanome vantotr' ombilahy roa ho antsika; ary aoka izy no hifidy ny iray ho azy, dia handrasa azy ka hametraka azy eo ambonin' ny kitay hazo, nefa tsy hasiana afo ao; ary izaho kosa hamboatra ny iray ka hametraka azy eo ambonin' ny kitay hazo, nefa tsy hasiana afo koa ao. Koa omena ombalahy roa izahay, ka ny iray amin' ny ombalahy hofidiny mba ho azy, dia horasainy sy hapetrany eo ambony kitay hazo, tsy asiana afo; ny ombalahy iray kosa, hamboariko sy hapetrako eo ambony kitay hazo, tsy asiana afo koa. Donnez-nous deux jeunes taureaux ; qu' ils en choisissent un pour eux, qu' ils le dépècent et le placent sur le bois, mais qu' ils n' y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l' autre taureau et je n' y mettrai pas le feu.
1Mp 18:24 And call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord: and the God that answereth by fire, let him be God. And all the people answered and said, It is well spoken. Ary miantsoa ny anaran' ny andriamanitrareo ianareo, ary izaho kosa hiantso ny anaran' i Jehovah; koa Izay Andriamanitra mamaly amin' ny afo, dia aoka Izy no ho Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hoe: Marina izany teny izany. Rahefa izany kosa, hiantso ny anaran' ny andriamanitrareo hianareo; izaho kosa hiantso ny anaran' ny Tompo. Ka izay Andriamanitra mamaly amin' ny afo, dia izay no Andriamanitra. Namaly avokoa ny vahoaka nanao hoe: Tsara izany! Vous invoquerez le nom de votre dieu et moi, j' invoquerai le nom de Yahvé : le dieu qui répondra par le feu, c' est lui qui est Dieu. " Tout le peuple répondit : " C' est bien. "
1Mp 18:25 And Elijah said unto the prophets of Baal, Choose you one bullock for yourselves, and dress it first; for ye are many; and call on the name of your gods, but put no fire under. Ary hoy Elia tamin' ireo mpaminanin' i Bala: Mifidiana vantotr' ombilahy iray ho anareo, ka dia manamboara aloha ianareo, satria ianareo no maro; ary miantsoa ny anaran' ny andriamanitrareo, nefa aza asiana afo ao. Dia hoy Elia tamin' ny mpaminanin' i Baala: Fidio ho anareo ny iray amin' ireto ombalahy, ka amboary aloha, fa hianareo no maro, ary antsoy ny anaran' ny andriamanitrareo, nefa aza asiana afo. Élie dit alors aux prophètes de Baal : " Choisissez-vous un taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre dieu, mais ne mettez pas le feu. "
1Mp 18:26 And they took the bullock which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered. And they leaped upon the altar which was made. Dia naka ny vantotr' ombilahy izay nomeny azy ireo ka namboatra azy, dia niantso ny anaran' i Bala hatramin' ny maraina ka mandra-pitataovovonan' ny andro izy nanao hoe: Ry Bala ô. henoy izahay! Kanjo tsy nisy nanoina na namaly akory. Ary nihinjakinjaka tamin' ny alitara izay nataony izy. Dia nalain' ireo ny ombalahy nomena azy ka namboariny, dia niantso ny anaran' i Baala izy, hatramin' ny maraina ka mandra-pitataovovonan' ny andro, nanao hoe: Ry Baala ô, valio izahay! Nefa tsy nisy nanoina na namaly akory. Ka nihinjaka teo anoloan' ny otely nataony izy ireo. Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant : " O Baal, réponds-nous ! " Mais il n' y eut ni voix ni réponse ; et ils dansaient en pliant le genou devant l' autel qu' ils avaient fait.
1Mp 18:27 And it came to pass at noon, that Elijah mocked them, and said, Cry aloud: for he is a god; either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth, and must be awaked. Ary nony nitataovovonana ny andro, dia nanesoeso azy Elia ka nanao hoe: Miantsoa mafy ihany, fa andriamanitra izy; angamba sondrian-dresaka izy, na miavela, na nisy nalehany, na matory angaha izy ka tsy maintsy hofohazina. Nony nitatao vovonana ny andro, nesoesoin' i Elia teo izy ireo, nataony hoe: Miantsoa mafy, fa andriamanitra moa izy, ka sao dia revo mandinika, na varian-javatra, na lasa nivahiny: matory angamba izy, ka dia hifoha. A midi, Élie se moqua d' eux et dit : " Criez plus fort, car c' est un dieu : il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage : peut-être il dort et il se réveillera ! "
1Mp 18:28 And they cried aloud, and cut themselves after their manner with knives and lancets, till the blood gushed out upon them. Dia niantso mafy indray ireo sady nitetika ny tenany araka ny fanaony amin' ny sabatra sy ny lefona mandra-pahaloa-drà tamin' ny tenany. Dia niantso mafy tokoa izy ireo sady nitetika ny tenany tamin' ny sabatra aman-defona araka ny fanaony, mandra-piloa-dra ny tenany. Ils crièrent plus fort et ils se tailladèrent, selon leur coutume, avec des épées et des lances jusqu'à l' effusion du sang.
1Mp 18:29 And it came to pass, when midday was past, and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, that there was neither voice, nor any to answer, nor any that regarded. Ary na dia efa nitsidika aza ny andro, dia mbola naminany ihany izy hatramin' ny fotoan' ny fanatitra hariva; nefa tsy nisy nanoina, na namaly, na nihaino azy akory. Ary nony efa nitsidika ny andro, dia naminany izy mandra-pahatongan' ny fotoana fanolorana ny fanatitra. Nefa tsy nisy nanoina na namaly na nihontsina kely akory. Quand midi fut passé, ils se mirent à vaticiner jusqu'à l' heure de la présentation de l' offrande, mais il n' y eut aucune voix, ni réponse, ni signe d' attention.
1Mp 18:30 And Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near unto him. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. Ary hoy Elia tamin' ny olona rehetra: Manatona ahy. Dia nanatona azy ny olona rehetra. Ary Elia namboatra ny alitaran' i Jehovah izay efa rava Izay Elia vao nanao tamin' ny vahoaka hoe: Manatòna ahy hianareo. Nony nanatona azy ny vahoaka, dia namboariny ny otelin' ny Tompo izay efa voarava. Alors Élie dit à tout le peuple : " Approchez-vous de moi " ; et tout le peuple s' approcha de lui. Il répara l' autel de Yahvé qui avait été démoli.
1Mp 18:31 And Elijah took twelve stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name: ka naka vato roa ambin' ny folo, araka ny isan' ny firenen' ny zanak' i Jakoba, izay nihavian' ilay tenin' i Jehovah hoe: Isiraely no ho anaranao; Naka vato roa ambin' ny folo Elia, araka ny isan' ny fokon' ny zanak' i Jakoba, ilay niharan' ny tenin' ny Tompo hoe: Israely no ho anaranao. Élie prit douze pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui Yahvé s'était adressé en disant : " Ton nom sera Israël ",
1Mp 18:32 And with the stones he built an altar in the name of the Lord: and he made a trench about the altar, as great as would contain two measures of seed. ary izany vato izany dia nataony alitara ho an' ny anaran' i Jehovah; ary nanao hady kely manodidina ny alitara koa izy, izay mifafy voan-javatra indroan' ny famarana. Ireo vato ireo no nanaovany otely ho an' ny anaran' ny Tompo. Rahefa izany nasiany hady manodidina ny otely sahabo hahalany voa famafy indroan' ny famarana; et il construisit un autel au nom de Yahvé. Il fit un canal d' une contenance de deux boisseaux de semence autour de l' autel.
1Mp 18:33 And he put the wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid him on the wood, and said, Fill four barrels with water, and pour it on the burnt sacrifice, and on the wood. Ary nandahatra ny kitay hazo izy, dia nandrasa ny vantotr' ombilahy ka nametraka azy teo ambonin' ny kitay hazo, dia nalahany ny kitay hazo, norasainy ny ombalahy, ka napetrany teo ambony kitay hazo. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bois.
1Mp 18:34 And he said, Do it the second time. And they did it the second time. And he said, Do it the third time. And they did it the third time. dia nanao hoe: Fenoy rano ny siny efatra, ka aidino amin' ny fanatitra dorana sy amin' ny kitay hazo. Dia hoy koa izy: Ataovy indray izany. Dia nataony indray. Ary hoy koa izy: Ataovy indray koa izany. Ary dia nataony indray koa. Ary hoy izy: Fenoy rano ny siny efatra, ka aidino amin' ny sorona dorana sy amin' ny kitay hazo. Dia hoy izy: Ataovy fanindroany indray izany. Dia nanao izany fanindroany tokoa ny olona. Fa hoy indray izy: Ataovy fanintelony koa izany. Dia nanao izany fanintelony ny olona. Puis il dit : " Emplissez quatre jarres d' eau et versez-les sur l' holocauste et sur le bois ", et ils firent ainsi ; il dit : " Doublez ", et ils doublèrent ; il dit : " Triplez ", et ils triplèrent.
1Mp 18:35 And the water ran round about the altar; and he filled the trench also with water. Ary ny rano nikorotsaka nanodidina ny alitara; ka nofenoiny rano koa ny hady kely. Ka nikorotsaka nanodidina ny otely ny rano, dia nasainy hofenoina rano koa ny hady. L' eau se répandit autour de l' autel et même le canal fut rempli d' eau.
1Mp 18:36 And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near, and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Ary nony tamin' ny fotoan' ny fanatitra hariva dia nanatona Elia mpaminany ka nanao hoe: Jehovah ô. Andriamanitr' i Abrahama sy Isaka ary Isiraely, aoka ho fantatra anio fa Hianao no Andriamanitra amin' ny Isiraely, ary izaho no mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Nony tamin' ny fotoana fanolorana ny fanatitra, dia nandroso Elia mpaminany, ka nanao hoe: Ry Iaveh Andriamanitr' i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba ô! aoka ho fantatra anio fa Andriamanitra amin' Israely hianao, ary izaho dia mpanomponao ka teninao no nanaovako izao zavatra rehetra izao. A l' heure où l' on présente l' offrande, Élie le prophète s' approcha et dit : " Yahvé, Dieu d' Abraham, d' Isaac et d' Israël, qu' on sache aujourd' hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c' est par ton ordre que j' ai accompli toutes ces choses.
1Mp 18:37 Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Mihainoa ahy mihainoa ahy, Jehovah ô, mba hahafantaran' ireto olona ireto fa Hianao Jehovah no Andriamanitra, ary Hianao no mampiverina ny fony indray. Mihainoa ahy, ry Iaveh ô, mihainoa ahy! mba hahafantaran' ity vahoaka ity, fa hianao Iaveh Andriamanitra, ary hianao ihany no mampiverina ny fon' izy ireo indray. Réponds-moi, Yahvé, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c' est toi, Yahvé, qui es Dieu et qui convertis leur coeur ! "
1Mp 18:38 Then the fire of the Lord fell, and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. Dia latsaka ny afon' i Jehovah ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin' ny hady kely. Dia latsaka tamin' izay ny afon' ny Tompo ka nandoro ny sorona dorana, ny kitay hazo, ny vato, ny tany, ary ritrany ny rano tamin' ny hady! Et le feu de Yahvé tomba et dévora l' holocauste et le bois, et il absorba l' eau qui était dans le canal.
1Mp 18:39 And when all the people saw it, they fell on their faces: and they said, The Lord, he is the God; the Lord, he is the God. Ary raha nahita izany ny olona rehetra, dia niankohoka ka nanao hoe: Jehovah, Izy no Andriamanitra; Jehovah, Izy no Andriamanitra. Nony nahita izany ny vahoaka rehetra, dia niankohoka tamin' ny tany nanao hoe: Iaveh ihany no Andriamanitra, Iaveh ihany no Andriamanitra! Tout le peuple le vit ; les gens tombèrent la face contre terre et dirent : " C' est Yahvé qui est Dieu ! C' est Yahvé qui est Dieu ! "
1Mp 18:40 And Elijah said unto them, Take the prophets of Baal; let not one of them escape. And they took them: and Elijah brought them down to the brook Kishon, and slew them there. Ary hoy Elia taminy: Sambory ny mpaminanin' i Bala; aza avela hisy afa-mandositra izy na dia iray akory aza. Dia nosamborin' ny olona izy; ary nentin' i Elia ho eo amin' ny ony Kisona, ka dia novonoiny teo. Ary hoy Elia tamin' izy ireo: Sambory ny mpaminanin' i Baala, ka aoka tsy hisy ho afa-mandositra na dia iray aza. Dia nosamboriny ireny, ka nampidinin' i Elia teo amin' ny ranon' i Sisaona, dia novonoiny teo. Élie leur dit : " Saisissez les prophètes de Baal, que pas un d' eux n'échappe ! ", et ils les saisirent. Élie les fit descendre près du torrent du Qishôn, et là il les égorgea.
1Mp 18:41 And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink; for there is a sound of abundance of rain. Ary hoy Elia tamin' i Ahaba: Miakara hihinana sy hisotro, fa misasasasa izato ny ranonorana be. Ary hoy Elia tamin' i Akaba: Miakara hihinana sy hisotro, fa injay reko ny fisasasasan' ny orana. Élie dit à Achab : " Monte, mange et bois, car j' entends le grondement de la pluie. "
1Mp 18:42 So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of Carmel; and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees, Dia niakatra hihinana sy hisotro Ahaba. Fa Elia kosa niakatra ho eo an-tampon' i Karmela, dia niankohoka tamin' ny tany, ary ny lohany nataony teo anelanelan' ny lohaliny Dia niakatra hihinana sy hisotro Akaba, fa Elia kosa niakatra ho any an-tampon' i Karmela, sady niondrika tandrifin' ny tany, no nanao ny tarehiny tao anelanelan' ny lohaliny, Pendant qu' Achab montait pour manger et boire, Élie monta vers le sommet du Carmel, il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux.
1Mp 18:43 And said to his servant, Go up now, look toward the sea. And he went up, and looked, and said, There is nothing. And he said, Go again seven times. Ary hoy izy tamin' ny zatovony: Miakara kely, ka tazano ny ranomasina. Dia niakatra izy ka nitazana, dia nanao hoe: Tsy misy na inona na inona. Ary hoy izy: Mandehana koa impito. ary nilaza tamin' ny mpanompony hoe: Miakara kely, tazano ny arý amin' ny ranomasina. Dia niakatra ilay mpanompo, ka nony nitazana, dia nanao hoe: Tsy misy na inona na inona. Ary hoy Elia: Miverena koa impito. Il dit à son serviteur : " Monte donc, et regarde du côté de la mer. " Il monta, regarda et dit : " Il n' y a rien du tout. " Élie reprit : " Retourne sept fois. "
1Mp 18:44 And it came to pass at the seventh time, that he said, Behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man' s hand. And he said, Go up, say unto Ahab, Prepare thy chariot, and get thee down that the rain stop thee not. Ary nony fanimpitony, dia hoy izy: Misy rahona kely hoatra ny tànan' olona miakatra avy eny amin' ny ranomasina. Dia hoy izy: Miakara, ka lazao amin' i Ahaba hoe: Amboary ny kalesinao, ka midìna, fandrao voasakan' ny ranonorana ianao. Nony tamin' ny fanimpitony, dia hoy izy: Indro misy rahona kely hoatra ny felatanan' olona miakatra avy eny amin' ny ranomasina. Ka hoy Elia: Mandehana lazao amin' i Akaba hoe: Amboary ny kalesinao, dia midìna mba tsy hahatraran' ny orana anao. A la septième fois, le serviteur dit : " Voici un nuage, petit comme une main d' homme, qui monte de la mer. " Alors Élie dit : " Monte dire à Achab : Attelle et descends, pour que la pluie ne t' arrête pas. "
1Mp 18:45 And it came to pass in the mean while, that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain. And Ahab rode, and went to Jezreel. Ary vetivety dia maintin' ny rahona sy ny rivotra ny lanitra, ka nisy ranonorana be. Ary Ahaba niakatra tamin' ny kalesy ka nankany Jezirela. Vetivety foana dia maintin' ny rahona sy ny rivotra ny lanitra, dia latsaka ny ranonoram-be ary Akaba nitaingina ny kalesy ka niverina tany Jezrahela. Sur le coup, le ciel s' obscurcit de nuages et de tempête et il y eut une grosse pluie. Achab monta en char et partit pour Yizréel.
1Mp 18:46 And the hand of the Lord was on Elijah; and he girded up his loins, and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. Ary ny tànan' i Jehovah dia tao amin' i Elia, dia nisikina izy ka nihazakazaka teo alohan i Ahaba mandra-pahatongany tany Jezirela. Ary teo amin' i Elia ny tànan' ny Tompo ka nisikina izy, dia nihazakazaka teo alohan' i Akaba, hatrany amin' ny fidirana any Jezrahela. La main de Yahvé fut sur Élie, il ceignit ses reins et courut devant Achab jusqu'à l' arrivée à Yizréel. En route vers l' Horeb.

<-
->