Chapters and verses mentioning Goga

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.4 The sons of Joel; Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son, Ny zanakalahin' i Joela dia Semaia, ary Goga no zanakalahin' i Semaia, Sirney no zanakalahin' i Goga, Zanakalahin' i Joela: Samià zanany; Goga zanany; Semeì zanany; Fils de Yoèl : Shemaya son fils, Gog son fils, Shiméï son fils,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.6 Moreover the old gate repaired Jehoiada the son of Paseah, and Meshullam the son of Besodeiah; they laid the beams thereof, and set up the doors thereof, and the locks thereof, and the bars thereof. Ary ny vavahady taloha dia namboarin' i Joiada, zanak' i Pasea, sy Mesolama, zanak' i Besodia; izy roa lahy no nandatsaka ny rairainy sy ny lela-vavahadiny mbamin' ny hidiny sy ny vavombiny. Joiadà zanak' i Faseà, sy Mosolama zanak' i Besodiasa, no nanamboatra ny Vavahady Goga, nataony teo ny sakamandimby dia nalatsany ny lela vavahady, mbamin' ny karetsaka sy ny barany. Quant à la porte du Quartier neuf, Yoyada, fils de Paséah, et Meshullam, fils de Besodya, la réparèrent; ils en firent la charpente, fixèrent ses battants, verrous et barres.
...............
Neh / Ne 12.38 And the other company of them that gave thanks went over against them, and I after them, and the half of the people upon the wall, from beyond the tower of the furnaces even unto the broad wall; Ary ny mpanao fiderana irai-dia kosa dia nandeha nifanandrify taminy sady narahiko sy ny antsasaky ny olona teo ambonin' ny manda hatreo ambonin' ny tilikambo misy ny fatana fandoroana ka hatramin' ny manda lehibe, dia avy teo ambony vavahadin' i Efraima, teo amin' ny vavahady Goga, teo am-bavahadin' ny Hazandrano, teo amin' ny tilikambon' i Hananeela, sy ny tilikambon' i Meà, hatreo amin' ny vavahadin' ny Ondry; ary teo amin' ny vavahadin' ny Tranomaizina no nijanona. Quant au second choeur, il chemina vers la gauche : je le suivis, avec la moitié des chefs du peuple, par la crête du rempart, par-dessus la tour des Fours et jusqu'à la muraille large,

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 38.2 Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him, Ry zanak' olona, manandrifia an' i Goga avy any amin' ny tany Magoga, izay mpanjakan' i Rosy sy Meseka ary Tobala, ary maminania ny hamelezana azy, Ry zanak' olona, atodiho mankany Goga ny tavanao, any amin' ny tany Magoga, izay mpanapaka ambony any Mosoka sy Tobala, ary maminania ny aminy, ka ataovy hoe: Fils d' homme, tourne-toi vers Gog, au pays de Magog, prince, chef de Méshek et de Tubal, et prophétise contre lui.
Eze / Ez 38.3 And say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal: ka ataovy hoe: Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Indro, avy hamely anao Aho, ry Goga, mpanjakan' i Rosy sy Meseka ary Tobala. Izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Indro avy aho ho any aminao, ry Goga, mpanapaka ambony any Mosoka sy Tobala. Tu diras : Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Je me déclare contre toi, Gog, prince, chef de Méshek et de Tubal.
...............
Eze / Ez 38.14 Therefore, son of man, prophesy and say unto Gog, Thus saith the Lord GOD; In that day when my people of Israel dwelleth safely, shalt thou not know it? Koa maminania, ry zanak' olona, ka ataovy amin' i Goga hoe: Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Moa amin' izany andro hitoeran' ny Isiraely oloko mandry fahizay izany dia tsy ho fantatrao va izany? Koa maminania, ry zanak' olona, ka lazao amin' i Goga hoe: Izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Tsy izao va? Amin' izany andro izany, rahefa mandry fahizay ny vahoakako, C' est pourquoi, prophétise, fils d' homme. Tu diras à Gog : Ainsi parle le Seigneur Yahvé. N' est-il pas vrai que ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera en sécurité, tu te mettras en route ?
...............
Eze / Ez 38.16 And thou shalt come up against my people of Israel, as a cloud to cover the land; it shall be in the latter days, and I will bring thee against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes. ary hiakatra hamely ny Isiraely oloko tahaka ny fiakatry ny rahona hanarona ny tany ianao; any am-parany no ho tonga izany; ary ho entiko hamely ny taniko ianao, mba hahafantaran' ny firenena Ahy, rehefa miseho ho masina eo anatrehany Aho amin' ny ataoko aminao, ry Goga. Ary hiakatra hamely an' Israely vahoakako hianao, toy ny rahona hanarona ny tany. Any am-paran' ny andro any no hitondrako anao hamely ny taniko mba hahafantaran' ny firenena ahy rahefa manamasina ny tenako ao aminao aho, ry Goga, eo imason' ireo. Tu monteras contre Israël mon peuple, tu seras comme une nuée qui recouvre la terre. Ce sera à la fin des jours que je t' amènerai contre mon pays, pour que les nations me connaissent, quand je manifesterai ma sainteté à leurs yeux, par ton intermédiaire, Gog.
...............
Eze / Ez 38.18 And it shall come to pass at the same time when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord GOD, that my fury shall come up in my face. Ary amin' izany andro izany, dia ny andro hihavian' i Goga hamely ny tanin' ny Isiraely, hoy Jehovah Tompo, dia hiefona eo am-bavoroko ny fahatezerako. Ary izao no hitranga amin' izany andro izany, dia amin' ny andro hiakaran' i Goga amin' ny tanin' Israely; - teny marin' ny Tompo Iaveh, hiefonefona eo am-bavoroko ny fahatezerako, En ce jour-là, au jour où Gog s' avancera contre le territoire d' Israël - oracle du Seigneur Yahvé - mon courroux montera. Dans ma colère,
Eze / Ez 39.1 Therefore, thou son of man, prophesy against Gog, and say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal: Ary ianao, ry zanak' olona, dia maminania ny hamelezana an' i Goga, ka ataovy hoe: Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Indro, hamely anao Aho, ry Goga, mpanjakan' i Rosy sy Meseka ary Tobala. Ary hianao, ry zanak' olona, maminania ny hamelezana an' i Goga, ka lazao hoe: Izao no lazain' ny Tompo Iaveh: Indro aho ho avy hamely anao, ry Goga, mpanapaka lehiben' i Mosoka sy Tobala. Et toi, fils d' homme, prophétise contre Gog. Tu diras : Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Je me déclare contre toi, Gog, prince, chef de Méshek et de Tubal.
...............
Eze / Ez 39.11 And it shall come to pass in that day, that I will give unto Gog a place there of graves in Israel, the valley of the passengers on the east of the sea: and it shall stop the noses of the passengers: and there shall they bury Gog and all his multitude: and they shall call it The valley of Hamongog. Ary amin' izany andro izany dia homeko tany eo amin' ny Isiraely Goga hasiana fasana, dia ny lohasahan' ny mpandalo manolotra ny ranomasina, ka hisakana ny mpandalo izany; ary any no handevenany an' i Goga sy ny olony maro be rehetra; ary ny anarany hataony hoe Lohasahan' ireo olona maroben' i Goga. Ary izao no hitranga amin' izany andro izany: Goga homeko fitoerana izay isian' ny fasany, eo amin' Israely, dia ny lohasahan' ny Mpandalo ao atsinanan' ny ranomasina, ary hanampin-dalana tsy halehan' ny mpandalo izany fasana izany. Eo no handevenana an' i Goga mbamin' ny vahoakabeny rehetra, ary lohasahan' i Hamona-Goga no hatao anaran' io fitoerana io. Ce jour-là, je donnerai à Gog pour sa sépulture en Israël un lieu célèbre, la vallée des Oberim, à l' est de la mer, la vallée qui arrête les passants; on y enterrera Gog et toute sa multitude, et on l' appellera : Vallée de Hamôn-Gog.
...............
Eze / Ez 39.15 And the passengers that pass through the land, when any seeth a man' s bone, then shall he set up a sign by it, till the buriers have buried it in the valley of Hamongog. ary raha mandeha mitety ny tany ireo mpitety ka mahita taolan' olona, dia hanorina marika eo anilany izy, mandra-pandevin' ny mpandevina azy ao amin' ny Lohasahan' ireo maro ben' i Goga. Ary rahefa mitety ny tany ireo olona ireo, raha misy mahita taolan' olona, dia hanangana famantarana eo anilany izy, mandra-pandevin' ny mpandevina azy, ao amin' ny lohasaha Hamona-Goga. Quand ces gens-là parcourront le pays, si l' un d' eux voit des ossements humains, il dressera à côté une borne, jusqu'à ce que les fossoyeurs les enterrent dans la vallée de Hamôn-Gog

  The Revelation Apokalypsy Fanambaràna L'Apocalypse
...............
Apo / Ap 20.7 And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, Ary rehefa tapitra ny arivo taona, dia hovahana Satana ho afaka ao amin' ny tranomaizina nitoerany Rahefa tapitra ny arivo taona, dia hovahana hiala amin' ny tranomaizina i Satana, ka hivoaka hamitaka ny firenena amin' ny vazan-tany efatra, dia i Goga sy Magoga, izay hoatra ny fasiky ny ranomasina ny isany, mba hamory azy ho amin' ny ady. Les mille ans écoulés, Satan, relâché de sa prison,
Apo / Ap 20.8 And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog, and Magog, to gather them together to battle: the number of whom is as the sand of the sea. ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin' ny vazan-tany efatra, dia Goga sy Magoga, mba hanangona ary ho any amin' ny ady; tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany. Dia niakatra tamin' ny tany izy ireo, ka nanodidina ny tobin' ny olo-masina sy ny tanàna malala. s' en ira séduire les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer ;