Chapters and verses mentioning Sanira

  Deuteronomy Fifanekema na Detoronomia Fifanekema na Detoronomy Le Deutéronome
...............
Deo / Dt 3.9 (Which Hermon the Sidonians call Sirion; and the Amorites call it Shenir;) Hermona nataon' ny Sidoniana hoe Siriona; ary ny Amorita kosa nanao azy hoe Senira, Sariona no iantsoan' ny Sidoniana an' i Hermona, ary Sanira no iantsoan' ny Amoreana azy; les Sidoniens appellent l' Hermon Siryôn, les Amorites le nomment Senir :

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.23 And the children of the half tribe of Manasseh dwelt in the land: they increased from Bashan unto Baalhermon and Senir, and unto mount Hermon. Ary ny taranaky ny antsasaky ny firenen' i Manase dia nonina tamin' ny tany; ary nihamaro izy hatrany Basana ka hatrany Bala-hermona sy Senira ary hatramin' ny tendrombohitra Hermona. Ny taranaky ny antsasaky ny fokon' i Manase dia nonina tamin' ny tany hatrany Basana ka hatrany Baal-Hermona sy Sanira ary ny tendrombohitra Hermona; maro izy ireo. Les fils de la demi-tribu de Manassé s'établirent dans le pays entre Bashân et Baal-Hermôn, le Senir et le mont Hermon. Ils étaient nombreux.

  The Song of Songs Tononkira Tononkira Le Cantique des Cantiques
...............
Ton 4.8 Come with me from Lebanon, my spouse, with me from Lebanon: look from the top of Amana, from the top of Shenir and Hermon, from the lions' dens, from the mountains of the leopards. Hiaraka amiko avy any Libanona ianao, ry ampakariko, eny, hiaraka amiko avy any Libanona, hitazana eny an-tampon' i Amana, eny an-tampon' i Senira sy Hermona, eny an-davaky ny liona, eny an-tendrombohitry ny leoparda. Avia, hiaraka amiko, avy any Libana, ry fofombadiko, avia hiaraka amiko, avy any Libana! Topazo maso avy eny an-tampon' i Amana, avy eny an-tamon' i Sanira sy Hermona, avy any amin' ny lavaky ny liona, sy ny tendrombohitry ny leoparda. Viens du Liban, ô fiancée, viens du Liban, fais ton entrée. Abaisse tes regards, des cimes de l' Amana, des cimes du Sanir et de l' Hermon, repaire des lions, montagne des léopards.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 27.5 They have made all thy ship boards of fir trees of Senir: they have taken cedars from Lebanon to make masts for thee. Hazo kypreso avy any Senira no nanaovany ny lampihazonao; Sedera avy any Libanona no nalainy hatao andrin-tsambonao. Hazo sipresa avy any Sanira no nandrafetany ny hazo fisaka rehetra aminao; sedera nalaina tany Libàna, no nataony salazana ho anao. En cyprès de Senir ils ont construit tous tes bordages. Ils ont pris un cèdre du Liban pour t'ériger un mât.