Chapters and verses mentioning Tola

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 46.13 And the sons of Issachar; Tola, and Phuvah, and Job, and Shimron. Ary ny zanakalahin' Isakara dia Tola sy Pova sy Joba ary Simrona. Zanak' Isakara: Tola, Foa, Joba, ary Semrona. Les fils d' Issachar : Tola, Puvva, Yashub et Shimrôn.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 26.23 Of the sons of Issachar after their families: of Tola, the family of the Tolaites: of Pua, the family of the Punites: Ny taranak' Isakara, araka ny fokony, dia izao: avy tamin' i Tola ny fokon' ny Tolita; avy tamin' i Pova ny fokon' ny Povita; Zanak' Isakara, araka ny fokony avy: ny fokon' ny Tolaïta avy tamin' i Tolà; ny fokon' ny Foaita avy tamin' i Foà; Les fils d' Issachar, par clans : pour Tola, le clan Tolaïte ; pour Puvva, le clan Puvvite ;

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
Mts / Mpits 10.1 And after Abimelech there arose to defend Israel Tola the son of Puah, the son of Dodo, a man of Issachar; and he dwelt in Shamir in mount Ephraim. Ary taorian' i Abimeleka dia nitsangana hamonjy ny Isiraely Tola, zanak' i Dodo, lehilahy avy tamin' ny Isakara; ary mponina tao Samira any amin' ny tany havoan' i Efraima izy. Tolà zanak' i Foà, zanak' i Dodao, lehilahy amin' Isakara, no nitsangana hamonjy an' Israely, taorian' i Abimeleka. Tany Samira amin' ny tendrombohitr' i Efraima izy no nonina. Après Abimélek, se leva pour sauver Israël Tola, fils de Pua, fils de Dodo. Il était d' Issachar et il habitait Shamir dans la montagne d'Éphraïm.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
1Tt / 1Tan 7.1 Now the sons of Issachar were, Tola, and Puah, Jashub, and Shimrom, four. Ary ny zanakalahin' Isakara dia Tola sy Poa sy Jasoba ary Simrona; efatra izy. Zanakalahin' Isakara: Tolà, Foà, Josoba ary Simerona: efatra izy. Pour les fils d' Issachar : Tola, Pua, Yashub, Shimrôn : quatre.
1Tt / 1Tan 7.2 And the sons of Tola; Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Jibsam, and Shemuel, heads of their father' s house, to wit, of Tola: they were valiant men of might in their generations; whose number was in the days of David two and twenty thousand and six hundred. Ary ny zanakalahin' i Tola dia Ozy sy Refaia sy Jeriela sy Jamay sy Jibsama ary Samoela, samy lohan' ny fianakaviany avy, dia zanak' i Tola sady samy lehilahy mahery tamin' ny fokony avy ireo; enin-jato amby roa arivo sy roa alina no isany tamin' ny andron' i Davida. Zanakalahin' i Tolà: Ozia, Rafaia, Jeriela, Jemaia, Jebsema, ary Samoela, samy lohan' ny fokom-pianakaviany izay avy amin' i Tolà, lehilahy mahery, voasoratra araka ny taranany tamin' ny andron' i Davida, enin-jato sy roa arivo sy roa alina no isany. Fils de Tola : Uzzi, Rephaya, Yeriel, Yahmaï, Yibsam, Shemuel, chefs des familles de Tola. Celles-ci comptaient, au temps de David, 22600 preux valeureux, groupés selon leur parenté.