tahpanhes   
Tafnesa
Tahpanhès [Baiboly]
Tapanesa
Tahpanhès [Baiboly]