sharonite   
Sarona
Sharonite [Baiboly]
Sar├┤nita
Sharonite [Baiboly]