ashvath   
Asota
Ashvath [Baiboly]
Asvata
Ashvath [Baiboly]