achromatique   
akrômatika
achromatique [SLP 1986]