Chapters and verses mentioning Zakaì

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.20 After him Baruch the son of Zabbai earnestly repaired the other piece, from the turning of the wall unto the door of the house of Eliashib the high priest. Manarakaraka io koa dia Baroka, zanak' i Zabay, no nazoto namboatra ny sasany hatramin' ny fiolahana ka hatramin' ny varavaran' ny tranon' i Eliasiba mpisoronabe. Nanarakaraka azy dia Barota zanak' i Zakaì, no nanamboatra tamin-kavitrihana ny ilany anankiray, hatreo amin' ny zoro ka hatreo amin' ny varavaran' ny tranon' i Eliasiba, mpisorona lehibe. Après lui Baruk, fils de Zabbaï, répara un autre secteur, depuis l' Encoignure jusqu'à la porte de la maison d' Elyashib, le grand prêtre.
...............
Neh / Ne 7.14 The children of Zaccai, seven hundred and threescore. ny taranak' i Zakay dia enim-polo amby fiton-jato; enimpolo sy fiton-jato, ny taranak' i Zakaì; les fils de Zakkaï : 760;