Chapters and verses mentioning No

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 46.25 The Lord of hosts, the God of Israel, saith; Behold, I will punish the multitude of No, and Pharaoh, and Egypt, with their gods, and their kings; even Pharaoh, and all them that trust in him: Ary hoy Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny Isiraely; Indro, hovaliako Amona avy any Nô Ary Farao sy Egypta mbamin' ny andriamaniny sy ny mpanjakany, dia Farao sy izay rehetra matoky azy; Hoy Iavehn' ny tafika, Andriamanitr' Israely: Indro, hovangiako avokoa Amona any No, sy Faraona sy Ejipta, ireo andriamaniny sy ny mpanjakany, ary Faraona mbamin' ireo natoky azy. Yahvé Sabaot, le Dieu d' Israël, a dit : Voici que je vais visiter Amon de No, le Pharaon, l' Egypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se fient à lui.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 30.14 And I will make Pathros desolate, and will set fire in Zoan, and will execute judgments in No. Handrava an' i Patrosa Aho sy hampirehitra afo any Zoana, ary hotanterahiko ny fitsarana an' i No; Patrosa ho ravako; Tsoana hodorako; No, hanatanterahako fitsarana; Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Çoân, je ferai justice de No.
Eze / Ez 30.15 And I will pour my fury upon Sin, the strength of Egypt; and I will cut off the multitude of No. Hampidina ny fahatezerako amin' i Sina, fiarovana mafy any Egypta, Aho, ary hofongorako ny vahoaka be any No. hampidina ny hatezerako amin' i Sina, trano mimandan' i Ejipta; ary hofongorako ny vahoaka be any No. Je déverserai ma fureur sur Sîn, la forteresse de l'Égypte; j' exterminerai la multitude de No.
Eze / Ez 30.16 And I will set fire in Egypt: Sin shall have great pain, and No shall be rent asunder, and Noph shall have distresses daily. Hampirehitra afo any Egypta Aho; Hiolanolana fatratra Sina noho ny faharariany; Ho banga No, ary Memifisa dia hasian' ny fahavalo antoandro. Ejipta hodorako, Sina, hiolanolana mijaly; No, halana an-keriny; ary Nofa, hanihim-pahavalo antoandrobe. Je mettrai le feu à l'Égypte, Sîn sera pris de convulsions, à No, on ouvrira une brèche et les eaux se répandront.

  Book of Nahum Nahoma Nahoma Livre de Nahum
...............
Nah Na 3.8 Art thou better than populous No, that was situate among the rivers, that had the waters round about it, whose rampart was the sea, and her wall was from the sea? Tsara noho No-amona va ianao? Ilay nitoetra teo anelanelan' ny ony Ka nohodidinin' ny rano; Ny rano be no rovany, Ary ny rano be koa no mandany; Moa hianao tsara noho No-Amona izay nipetraka teo amin' ny ony, nohodidinin' ny rano, nanana ny ranomasina ho mandany, sy ny rano be ho tambohony? Valais-tu mieux que No-Amon assise sur les Fleuves ? les eaux l' entouraient Pour avant-mur, elle avait la mer, pour rempart, les eaux.